ROBIMY STUDIUM!
#Warszawa2030

Konferencja rozpoczynająca prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

9-10.05.2018 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy jest dokumentem strategicznym określającym politykę przestrzenną na całym obszarze stolicy. Zawiera wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, układu komunikacji, ochrony zabytków i kształtowania ładu przestrzennego, które następnie zapisywane są bardziej szczegółowo w planach miejscowych. Studium musi być zgodne ze strategią rozwoju miasta, czyli najogólniejszym dokumentem określającym jakie miasto ma być. 

Warszawa kończy właśnie przygotowywać nową strategię pod nazwą #Warszawa 2030. Dotyczy ona wszelkich wymiarów życia w mieście: od gospodarki po edukację, zdrowie i sposoby spędzania czasu wolnego. Wraz z uchwaleniem przez Radę Miasta strategii zacznie się praca nad nowym studium, którego horyzont sięga roku 2045.

Konferencja przygotowana przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego jest pierwszym krokiem do stworzenia nowego dokumentu planistycznego dla Warszawy. Jest też okazją do poznania się wszystkich, którzy będą pracować nad opracowywaniem studium, do wymiany kontaktów, współpracy w interdyscyplinarnych zespołach warsztatowych.

Publikacja
Robimy Studium!

„Robimy studium” to kompilacja tekstów i materiałów o projektowaniu miasta. Oprócz zagadnień związanych z sytuacją Warszawy w publikacji znajdują się również doświadczenia innych miast oraz przedstawione są narzędzia przydatne w projektowaniu miejskiej przyszłości. Celem tego zbioru jest przede wszystkim inspiracja: dla urzędników, mieszkańców, badaczy, inwestorów oraz dla wszystkich, którzy pisać będą scenariusze rozwoju Warszawy.

Plik do pobrania

Galeria pokonferencyjna

Fot. MaciejKrüger.com
Więcej zdjęć

ZAREJESTRUJ SIĘ!