Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 2006 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 2006 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zostało uchwalone przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r., zmienione Uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełnioną Uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., ponownie zmienione Uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r.Uchwałą nr LXI/1669/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.Uchwałą nr XCII/2346/2014 z dnia 16 października 2014 r. oraz Uchwałą nr LXII/1667/2018 z dnia 1 marca 2018 r.

Aktualna wersja tekstu i rysunków studium dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Tekst stanowi załącznik nr 1, a rysunki – załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/1667/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 marca 2018 r.

Studium a plany miejscowe

Studium obejmuje całe miasto, w odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które odnoszą się do mniejszych obszarów i dokładnie określają sposób ich zagospodarowania. Na terenie m.st. Warszawy obowiązuje już ponad 200 planów miejscowych, drugie tyle jest opracowywanych.

Źródło: http://architektura.um.warszawa.pl/studium