Galeria pokonferencyjna

Galeria pokonferencyjna

Konferencja, w której wzięło udział prawie 350 uczestników, 40 gości specjalnych, odbyło się 8 wykładów, 8 warsztatów, sformułowano 8 propozycji do Studium, była pierwszym krokiem do stworzenia nowego dokumentu planistycznego dla Warszawy. Była też okazją do poznania się wszystkich, którzy będą pracować nad opracowywaniem Studium, do wymiany kontaktów, współpracy w interdyscyplinarnych zespołach warsztatowych, które nad problematyką związaną m.in. z zielenią, mieszkalnictwem, demografią, projektowaniem przyszłości.

 

Fot. MaciejKrüger.com

Wiceprezydent Warszawy Michał Andrzej Olszewski wraz z Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, na początek prezentują założenia Strategii #Warszawa2030 przyjętej przez Radę Miasta Warszawy, która jest podstawą dla nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Fot. MaciejKrüger.com

Kluczowe wyzwania dla Warszawy prezentują Piotr Sawicki zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Bartosz Rozbiewski naczelnik Wydziału Polityki Przestrzennej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego miasta Warszawy

Fot. MaciejKrüger.com

Joanna Kusiak, autorka książki „Chaos Warszawa”, przedstawia raport o stanie miasta

Fot. MaciejKrüger.com

Wykład Anne Stenros „QUO VADIS? – Od smart city do urbanistyki skoncentrowanej na człowieku” oparty na osobistych doświadczeniach byłej już Chief Design Officer Helsinek był dawką nie tylko inspiracji, ale i pytań na które odpowiedzieć sobie musi każdy podejmujący pracę na rzecz miasta

Fot. MaciejKrüger.com

Tallin jest miastem, które dzięki nowym technologiom całkowicie otworzyło mieszkańcom dostęp do wiedzy o pracach urzędu i stworzyło możliwość włączania się do procesów planistycznych, wyeliminowało także papier z obiegu dokumentów – opowiadał o tym Ivari Rannama w wystąpieniu „Wspólne planowanie”, w którym prezentował m.in aplikację Avalinn www.tallinn.ee/est/avalinn/

Fot. MaciejKrüger.com

Podczas dyskusji „Nowe studium dla Warszawy – z czym zaczynamy?” rozmawiano nie tylko o planach. Jaka jest sytuacja wyjściowa przy tworzeniu dokumentu planistycznego dla Warszawy, w jakim stopniu różne środowiska ze sobą współpracują jest nie mniej ważne. W dyskusji udział wzięli: Renata Kaznowska – Wiceprezydent m.st. Warszawy, Maciej Fijałkowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju; Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego; Paweł Lisicki, wicedyrektor Biura Ochrony Środowiska.

Dyskusję moderowała Bogna Świątkowska, prezeska Fundacji Bęc Zmiana.

Fot. MaciejKrüger.com

Dr Anne Stenros, liderka strategicznego projektowania i kreatywnego przywództwa, jest osobą bardzo otwartą o ogromnym doświadczeniu, którym chętnie się dzieli – w tym przypadku z koordynatorkami konferencji – na temat tego jak mądrze pracować dla przyszłości i rozwoju miasta, wzmacniając miejską kreatywność. Bogate pokłady kultury, poczucie wolności i witalności, łatwość życia oraz poczucie wyjątkowości miejsca dzięki wspólnym miejskim opowieściom są niezbędnym budulcem miast.

Fot. MaciejKrüger.com

Nad możliwościami planistycznymi w Warszawie w blasku konferencyjnego słońca pochylali się m.in. Emile Revier, partner w holenderskim studiu projektowym Posad Spatial Strategies, Natalia Paszkowska, architektka, projektantka przestrzeni wystawienniczych, a także szeroko pojętej architektury wnętrz, współzałożycielka pracowni WWAA oraz dr Jakub Szczęsny, pierwszy polski architekt, którego projekt – Dom Kereta – został włączony do kolekcji stałej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.

Fot. MaciejKrüger.com

Uczestnicy warsztatu “Projektowanie przyszłości”, prowadzonego przez Rafał Kołodziej, założyciela i lidera Greenhat Innovation, specjalizującego się w projektowaniu strategii, usług oraz futures thinkingu, projektują najsilniejsze miejskie trendy. W tym zespole pracowały m.in. Marlena Happach i Monika Komorowska z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy.

Fot. MaciejKrüger.com

Uczestnicy warsztatu „Optymalizacja planowania zieleni w mieście” wytyczyli wstępną listę innych ważnych kierunków rozwoju terenów zieleni do osiągnięcia w studium.

Fot. MaciejKrüger.com

Szereg procesów społecznych, przemian instytucji oraz procesów rynkowych kształtuje atrakcyjność bądź nieatrakcyjność obszarów miasta oraz sposoby wykorzystania przestrzeni, zarówno tych najbardziej prywatnych, jak i tych publicznych. Podczas warsztatu „Mieszkanie w studium – perspektywa mieszkańców, deweloperów, miasta” z jednej strony identyfikowano procesy, które już dzisiaj determinują relacje między inwestorami budującymi mieszkania a mieszkańcami, z drugiej – identyfikowano uwarunkowania, z różnej skali, nie tylko miejskiej, które decydują o kwestii mieszkalnictwa.

Fot. MaciejKrüger.com

Dr Michał Kudłacz, specjalizujący się w zagadnieniach rozwoju regionalnego i rozwoju metropolii podczas warsztatu „Rozwój ekonomiczny miast w przyszłości” zaproponował uczestnikom koncentrację na ekonomicznym wymiarze zarządzania funkcjonowaniem miast w Polsce.

Fot. MaciejKrüger.com

Podczas warsztatu „Optymalizacja planowania zieleni w mieście” prowadzonego przez Marek Piwowarski, Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz Adriana Krężlika, architekta, który zajmuje się zastosowaniem współczesnych technologii w projektowaniu, uczestnicy mieli zidentyfikować nadrzędne w hierarchii kierunków rozwoju tereny zielone w Warszawie.

Fot. MaciejKrüger.com

Rezultatem warsztatu „Optymalizacja planowania zieleni w mieście” było zdefiniowanie zakresu analiz i danych niezbędnych do optymalizacji kierunku dostępności terenów zielonych w Warszawie.

Fot. MaciejKrüger.com

O przyszłości zwykle myślimy od strony teraźniejszości. A może warto to robić odwrotnie? Zacząć od przyszłości i zastanowić się jak będzie wyglądała teraźniejszość. Niemożliwe? Według teoretyków Futures Thinkingu przyszłość już się wydarzyła, tylko nie została równomiernie dystrybuowana. Dlatego myślenie o przyszłości możemy prowadzić zaczynając od zmian, które wydarzają się już dzisiaj w mikroskali w różnych miejscach na świecie.

Fot. MaciejKrüger.com

Otwarty Departament Propozycji to formuła, w której każdy uczestnik miał maksymalnie 8 minut na przedstawienie swojego pomysłu, projektu lub komentarza związanego z nowym Studium. Grzegorz A. Buczek, architekt i urbanista, przedstawia potencjalne silne strony nowego studium na bazie błędów poprzedniego, wciąż obowiązującego, dokumentu.

Fot. MaciejKrüger.com

Uczestnicy warsztatu “Projektowanie przyszłości”, prowadzonego przez Rafała Kołodzieja, założyciela i lidera Greenhat Innovation, specjalizującego się w projektowaniu strategii, usług oraz futures thinkingu, projektują najsilniejsze miejskie trendy.

Fot. MaciejKrüger.com

O wizji miasta w świecie szybkich zmian, czyli o tym, jaka ma być Warszawa debatowali: Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy; Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego; Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy; Ewa P. Porębska, redaktor naczelna „Architektury-Muratora”; Anna Giza, socjolog, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krzysztof Domaradzki, architekt i urbanista, wykładowca Pracowni Urbanistyki Stosowanej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Fot. MaciejKrüger.com

Debata „Jaka ma być Warszawa? Wizja miasta w świecie szybkich zmian” była emocjonująca także dla publiczności.

Fot. MaciejKrüger.com

Warsztaty o planowaniu z holenderską pracownią Posad, które prowadził Emile Revier – projektant i planista przy projektach związanych z rozwojem miejskim, infrastrukturą transportu publicznego, systemami energetycznymi i połączeniami ekologicznymi. Tu wspólna praca z Bartłomiejem Rozbiewskim, Naczelnikiem Wydziału Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Fot. MaciejKrüger.com

Warsztaty o planowaniu z holenderską pracownią Posad, które prowadził Han Dijk – architekt wykorzystujący badania projektowe do badania przyszłości miast o różnej skali.

Fot. MaciejKrüger.com

Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez holenderską pracownię Posad poznają konteksty przestrzenne miasta, które wykorzystywane są jako podstawa rozwoju miast.

Fot. MaciejKrüger.com

Han Dijk – architekt i założyciel holenderskiego studia projektowego Posad Spatial Strategies prezentuje zasady zdrowego planowania i urbanistyki.

Fot. MaciejKrüger.com

O tym jaka powinna być Warszawa, jak Uniwersytet może z miastem budować dobrą przestrzeń, podczas debaty mówi prof. Anna Giza, socjolog, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Fot. MaciejKrüger.com

Architekt-urbanista dr Łukasz Pancewicz podczas warsztatu „Standardy urbanistyczne – wyzwania w nowym studium” omawia gwarantowane prawa mieszkańców i użytkowników miasta do dobrej jakości środowiska życia. Uczestnicy warsztatu mogli dowiedzieć się m.in. jakie warunki brzegowe muszą dziś spełniać nowe inwestycje, a jakie powinny i jak tworzą je inne miasta?

Fot. MaciejKrüger.com

Dyskusje podczas warsztatu „Optymalizacja planowania zieleni w mieście” wymagały nie tylko zaangażowania w temat, ale także budowały relacje na bazie m.in. poczucia humoru.