Program

ROBIMY STUDIUM! KONFERENCJA, WYKŁADY I WARSZTATY

Miejsce: WARSZAWA, ul. Szwedzka 2/4, hala nr 8, szwedzka.com

9 maja (środa)

10:00 Rejestracja

10:30–11:10 Otwarcie konferencji

11:10–12:40 Blok wykładowy I

Wykład mapuje źródła warszawskiego chaosu przestrzennego. W jaki sposób możemy w naszym planowaniu miasta uwzględnić procesy zachodzące na różnych skalach geograficznych – od dzielnicowej do międzynarodowej? W jaki sposób dbać o “gęstość instytucjonalną” miasta? Czy i jak możemy na kontrolować na poziomie lokalnym problemy wynikające z regulacji ogólnokrajowych?

 • Anne Stenros QUO VADIS? – Od smart city do urbanistyki skoncentrowanej na człowieku

Dziś miasta są światowymi potęgami gospodarki, innowacji i kreatywności. Miasta produkują większość zasobów na świecie, dostosowują się do większości możliwych innowacji i kultywują bogactwo kulturowe. Istnieje pięć cech, które wzmacniają miejską kreatywność i czynią miasto innowacyjnym: bogate pokłady kultury, poczucie wolności i witalności, łatwość życia oraz poczucie wyjątkowości miejsca dzięki wspólnym miejskim opowieściom.

W ramach wykładu zostaną zaprezentowane możliwości współtworzenia planowania w okręgu miejskim. W jaki sposób rozwiązania cyfrowe mogą wspierać proces planowania przestrzennego? Jakie w tej kwestii ma doświadczenie miasto Tallin? Rannama przedstawi wnioski wyciągnięte z pracy nad rejestrem planowania w Tallinie i rozwojem aplikacji mobilnej AvaLinn.

12:40–13:20 Przerwa obiadowa

13:20–15:20 Blok wykładowy II

W ciągu ostatniego roku trzy duże miasta – Gdańsk, Wrocław i Łódź uchwaliły lub kończą opracowanie dokumentów Studium. Umożliwia to porównanie jak samorządy i ich biura planowania poradziły sobie z nową formuła tego dokumentu. Ich analiza prowadzi do ważniejszego pytania – czy Studium pozwala na skuteczne zarządzanie miastem i jak na jego podstawie skutecznie można realizować to zadanie

 • Han Dijk (Posad) Zintegrowane planowanie przestrzenne i urbanistyka

Posad pracuje nad lepszym światem. Naszym celem jest zdrowe, bezpieczne i zrównoważone środowisko. Jako pionierzy odkrywamy to ważne zadanie społeczne. Do dyskusji używamy rysunków, odkrywamy możliwości i szkicujemy realistyczne, oparte na faktach scenariusze przyszłości. Ostatecznie, nasze strategie przestrzenne przyczyniają się do niezbędnych zmian. Wykład Hana Dijka pozwoli zrozumieć, w jaki sposób holenderska kultura planowania jest podstawą dla projektów Posadu. Jako przykład ich pracy zostanie zaprezentowany integralny plan dla miasta Rotterdam.

 • Katarzyna Sadowy Gospodarka, nauka i innowacje w Warszawie. Jak z nich korzystać, jak je rozwijać?

Warszawa ma być miastem przyjaznym, gdzie można dobrze pracować i dobrze mieszkać, miastem demokratycznym i dobrze radzącym sobie z niepewnością, jaką niesie przyszłość. Jakie jest miejsce gospodarki, nauki i innowacji w takim mieście? Jakie są związki i relacje pomiędzy tymi trzema obszarami? Jak wpływają one na przestrzeń i jakiej przestrzeni potrzebują? Wykład przybliży odpowiedzi na te pytania.

 • Kuba Snopek Czego Warszawa może się nauczyć od innych miast, planując swój rozwój? Na przykładzie wybranych miast dawnego bloku wschodniego: Warszawa – Kijów – Charków – Petersburg – Samara – Togliatti

Mimo różnic regionalnych, we wszystkich krajach komunistycznych panowała dosyć spójna filozofia planowania i budowy miast. Upadek żelaznej kurtyny i rozpad ZSRR spowodował jej fragmentację. Dziś Polska, Rosja, Ukraina i inne kraje postkomunistyczne, aktywnie zmieniają przestrzenie swoich miast. Odbudowują instytucje planistyczne, uzupełniają tkankę miejską, tworzą budynki i przestrzenie publiczne. Porównanie tych równoległych praktyk prowadzi do zaskakujących wniosków. Podobne problemy przestrzenne mogą być rozwiązywane na zupełnie różne sposoby i przez innych aktorów; z drugiej strony, podobnie wyglądające przestrzenie mogą być rezultatem obrania zupełnie innych strategii działania i intencji.
Celem wykładu urbanisty i badacza architektury Kuby Snopka jest postawienie polskiego planowania przestrzennego w kontekście modnej w całej przestrzeni poradzieckiej “urbanistyki”.

15:20–16:20 Dyskusja: Nowe studium dla Warszawy – z czym zaczynamy?

 • Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy

 • Maciej Fijałkowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

 • Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

 • Paweł Lisicki, wicedyrektor Biura Ochrony Środowiska

 • Moderatorka: Bogna Świątkowska, prezeska Fundacji Bęc Zmiana

16:20–16:30 Przerwa kawowa

16:30–18:00 Program dodatkowy I

 • Blok filmowy przygotowany we współpracy z Fundacją BETON: Rotterdam 2040, reżyser: Gyz La Rivière, Holandia 2013, 95 minut, napisy polskie

W Rotterdam 2040 nie ma tu ekspertów ani gadających głów, jest za to sugestywna i czasami absurdalna narracja prowadzona przez reżysera, Gyza La Rivière’a. Mimo, że film skupia się na architekturze i miejskiej odnowie miasta dotkliwie zniszczonego w czasie II wojny światowej, jest tak naprawdę opowieścią o ludziach – dawnych i przyszłych mieszkańcach, których subiektywne odczuwanie miasta prowadzi nas przez rejestry architektonicznych pomyłek i oczekiwań wobec przyszłości.
www.rotterdam2040.nl

18:00–20:00 Program dodatkowy II (otwarty dla publiczności)

 • Departament Propozycji*

Otwarty Departament Propozycji to formuła, w której każdy uczestnik ma maksymalnie 8 minut na przedstawienie swojego pomysłu, projektu lub komentarza związanego z nowym Studium. Następnie przez 5 minut dyskutujemy!

Wśród zgłoszonych propozycji znalazły się wystąpienia: Grzegorza Buczka, który wypunktuje słabe strony obecnego Studium, by można było ich uniknąć w nowym dokumencie; Agnieszki Cieśli, która zaprezentuje instrument nowoczesnego i zrównoważonego planowania miejskiego i krajobrazu w Niemczech (IBA) oraz założenia jego potencjalnego wdrożenia w Warszawie; Artura Jerzego Filipa o tym, jak Studium może przyczynić się do rozwoju bardziej obywatelskiej Warszawy; Anny Kotowskiej, która opowie o parku im. prof. Haliny Skibniewskiej jako odpowiedzi na program zwężania ulic w mieście. Głos zabiorą także Aleksandra Litorowicz i Monika Wróbel, które zastanowią się, jak zarządzać sztuką publiczną w mieście, a także Grzegorz Piątek, który zabierze nas do superurzędu do spraw planowania, czyli Biura Odbudowy Stolicy. Daniel Piotrowski zaprezentuje amerykańskie narzędzia o europejskich korzeniach w służbie Studium (Urban Transect /TOD/TND), a Leszek Wiśniewski będzie nas przekonywał do Konstelacji Warszawa. Zobaczymy też Studium oczami studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w prezentacji „Przekroje Warszawy”.

*Pomysłodawczynią Departamentu Propozycji, czyli burzy mózgów dla miasta, jest Magda Mosiewicz, która wprowadziła tę formułę w 2009 roku w ramach festiwalu „Warszawa w budowie” realizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

10 maja (czwartek)

9:00–10:20 Blok wykładowy III

Miasto jest żywym organizmem podlegającym ciągłej przemianie. Pół wieku temu planowaliśmy miasta i ich wizje przyszłości, w której aktualnie żyjemy. Czy są one dobrze zaprojektowane? Kto podejmuje decyzje? Kto jest właścicielem miasta?

10:20–10:45   Przerwa kawowa

10:45–13:45 Warsztaty

 • Justyna Biernacka, Iwo Zmyślony Wyzwania zrównoważonego miasta a realne problemy mieszkańców – jak je pogodzić? Atuty i pułapki podejścia design thinking

Uczestnicy warsztatu zapoznają się z ogólnymi założeniami metodologii design thinking i przećwiczą w praktyce podstawowe techniki (m.in. mapa interesariuszy, klastrowanie, role playingempathy mapping, persony, braindumping). Na podstawie analizy wyników wielostronnych konsultacji społecznych, prowadzonych przy jednym z realizowanych aktualnie projektów zagospodarowania przestrzennego Warszawy, spróbujemy zdiagnozować realne problemy interesariuszy i zaprojektować sposoby ich rozwiązywania. Warsztat będzie przydatny dla osób zainteresowanych godzeniem interesów wielu różnych stron (np. mieszkańców, aktywistów, władz miasta, deweloperów).

REJESTRACJA NA TEN WARSZTAT

Każde miasto ma swój „ukryty program”. Szereg procesów społecznych, przemian instytucji oraz – współcześnie – procesów rynkowych kształtuje atrakcyjność bądź nieatrakcyjność jego obszarów, sposoby wykorzystania przestrzeni, zarówno tych najbardziej prywatnych (z osławioną IKEĄ na czele), jak i tych publicznych.  Chcemy skupić się na „ukrytym programie” mieszkalnictwa oraz rynku nieruchomości. Warsztat zmierza do identyfikacji procesów, które już dziś determinują relacje między inwestorami budującymi mieszkania a mieszkańcami, z drugiej – identyfikacji uwarunkowań, z różnej skali, nie tylko miejskiej, które decydują o  kwestii mieszkalnictwa oraz mogą określać dostępne narzędzia do planowania rozwoju miasta jako rozwoju jego zabudowy oraz zamieszkiwania. Postaramy się także wspólnie z uczestnikami zbudować scenariusze wspomnianych relacji dla rozmaitych typów zabudowy.

REJESTRACJA NA TEN WARSZTAT

O przyszłości zwykle myślimy od strony teraźniejszości. A może warto to zrobić odwrotnie? Zacząć od przyszłości i zastanowić się jak będzie wyglądała teraźniejszość. Niemożliwe? Według teoretyków Futures Thinkingu przyszłość już się wydarzyła, tylko nie została równomiernie dystrybuowana. Dlatego myślenie o przyszłości możemy prowadzić zaczynając od zmian, które wydarzają się już dzisiaj w mikroskali w różnych miejscach na świecie. Jak więc myśleć o przyszłości, żeby projektować prawdopodobne scenariusze, dostrzegać istotne zaczątki wielkich przemian sposobów życia w mieście i używania miasta? Jak kierować zespołem, który będzie tworzył i wdrażał zmiany w mieście przyszłości? Skąd czerpać sygnały o nadchodzących przemianach nawyków społecznych? Jak uniknąć pułapek myślenia eksperckiego? Na ten warsztat szczególnie zapraszamy kierowników grup projektowych, osoby podejmujące decyzje w swoich jednostkach, na których spoczywa odpowiedzialność za kierunki podejmowanych działań.

REJESTRACJA NA TEN WARSZTAT

Celem warsztatu jest próba zdefiniowania nadrzędnych w hierarchii kierunków rozwoju terenów zieleni oraz analiz, narzędzi i danych niezbędnych do użycia w celu właściwego ich osiągnięcia na rysunku i w zapisach studium. Wybrana metodyka określi, jakie analizy uwarunkowań należy wziąć pod uwagę. Spodziewanym rezultatem warsztatu będzie zdefiniowanie zakresu analiz i danych niezbędnych do optymalizacji kierunku dostępności terenów zielonych oraz wstępna lista innych ważnych kierunków rozwoju terenów zieleni do osiągnięcia w studium.

REJESTRACJA NA TEN WARSZTAT

Warsztat poświęcony będzie standardom urbanistycznym, czyli gwarantowanym prawom mieszkańców i użytkowników miasta do dobrej jakości środowiska życia. Jakie warunki brzegowe muszą dziś spełniać nowe inwestycje, a jakie powinny i jak tworzą je inne miasta?

REJESTRACJA NA TEN WARSZTAT

Tematem warsztatów jest proces krytycznej i twórczej ewaluacji potencjałów przestrzeni miasta, które są ”zaklęte” w postaci tzw. rezerw terenowych, mających służyć w niewiadomej przyszłości prowadzeniu infrastruktury komunikacyjnej. Warsztat będzie miał formę przejażdżki rowerowej “z mapą w ręku” wzdłuż fragmentu nigdy niezrealizowanej alei Tysiąclecia na odcinku od Trasy Łazienkowskiej do Dworca Wschodniego.

REJESTRACJA NA TEN WARSZTAT

Warsztat jest przeznaczony dla samorządowców, działaczy organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych kształtowaniem społecznej przestrzeni miast. Skoncentrujemy się na tym, jak sposoby życia różnych grup mieszkańców wyróżnionych ze względu na status społeczno-ekonomiczny, gender i inne zmienne społeczno-demograficzne (wiek, ludność osiadła / napływowa itp.) wpływają na ich postrzeganie przestrzeni miejskiej oraz kształtują ich potrzeby. Celem warsztatów będzie rozwinięcie umiejętności dostrzegania specyficznych potrzeb różnych grup użytkowników i odpowiadania na nie przez wypracowywanie rozwiązań akceptowanych przez różnych interesariuszy i/lub dostosowywanych do ich oczekiwań. W pierwszej części krótko omówione zostaną podstawy teoretyczne (m.in. teoria Bourdieu, hipotezy tłumaczące źródła postaw wobec grup odmiennych kulturowo, itp.), wyniki badań oraz studia przypadków. W części drugiej zostaną one przedyskutowane z uczestnikami, a odwołanie do ich doświadczeń pozwoli na zdiagnozowanie najważniejszych wyzwań dotyczących projektowania społecznej przestrzeni miast.

REJESTRACJA NA TEN WARSZTAT

W czasie warsztatów zostanie przybliżony ekonomiczny wymiar funkcjonowania miast w Polsce. Czy prezydent miasta jest menedżerem, miasto – przedsiębiorstwem, a mieszkańcy, inwestorzy i turyści – klientami? Kiedy taki sposób myślenia się sprawdza, a kiedy staje się niebezpieczny? W sesji interaktywnej uczestnicy wskażą na najbardziej pożądane elementy modelu zarządzania miastem w oparciu o zasoby i wartości. Następnie wskażą na wzorcowe rozwiązania i mankamenty dokumentów planistycznych wybranych miast w Polsce.

REJESTRACJA NA TEN WARSZTAT

13:45–14:30 Przerwa obiadowa

14:30–16:00 Debata: Jaka ma być Warszawa? Wizja miasta w świecie szybkich zmian

16:00–16:30 Przerwa kawowa

16:30–19:30 Program dodatkowy III

Warsztaty o planowaniu z pracownią Posad (Emile Revier i Han Dijk)

Partnerzy z firmy projektowej Posad zaprezentują zasady zdrowego planowania i urbanistyki. W tej metodzie kontekst przestrzenny miasta, styl życia i zdrowie ludzkie są wykorzystywane jako podstawa rozwoju miast.

REJESTRACJA NA TEN WARSZTAT